Reprodukčná imunológia

Novinky

V našom laboratóriu sme začali vyšetrovať aj prítomnosť protilátok proti spermiám v ovulačnom hliene. Ide o celosvetovo odporúčanú metodiku, ktorú ponúkame ako prvé a jediné pracovisko na Slovensku. Toto vyšetrenie je považované za zlatý štandard v diagnostike ASA a sme hrdí na to, že ho môžeme priniesť aj našim klientkám.

Koncom prázdnin sme tiež spustili vyšetrovanie intracelulárnych cytokínov (ICC) v našom vlastnom laboratóriu. Prečo? Vyšetrenia, kde sa pracuje so živými bunkami sú veľmi citlivé na podmienky skladovania a dopravy vzoriek, inak povedané výsledky vyšetrení môžu byť veľmi negatívne ovplyvnené ešte skôr, ako sa Vaša krv dostane do analyzátora. Preto sme túto metodiku zaviedli v našom vlastnom laboratóriu, kam vzorky putujú len z prvého poschodia na prízemie. Tak je zaručená absolútna spoľahlivosť výsledkov, naše laboratórium navyše podlieha aj externej kontrole kvality a je v nej dlhé roky úspešné. Stanovovanie ICC na našom pracovisku považujeme za ďalší významný krok ku komplexnosti našich služieb v oblasti reprodukčnej imunológie – ponúkame Vám na Slovensku jedinečnú kombináciu vlastnej ambulancie a laboratória.

Porozmýšľajte a porovnajte, kto Vám poskytne naozaj KOMPLEXNÚ DIAGNOSTIKU IMUNOLOGICKÝCH PORÚCH PLODNOSTI.

Kedy myslieť na vyšetrenie u nás?

Indikácie na vyšetrenie reprodukčnej imunity:

  1. Páry u ktorých sa nepodarí dosiahnuť graviditu po roku nechráneného pohlavného styku
  2. Ženy po 2 spontánnych potratoch bez ohľadu na vek
  3. Po dvoch a viacerých neúspešných IVF, alebo iných neúspešných metódach asistovanej reprodukcie (IUI, KET)
  4. Páry s autoimunitnými ochoreniami (diabetes mellitus, celiakia, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, ochorenia štítnej žľazy…)
  5. Páry pred kroykonzerváciou spermií alebo vajíčok prevažne z dôvodu onkologickej diagnózy (pred chemoterapiou, ožarovaním, operáciou)

Jediné pracovisko určené hlavným odborníkom MZ SR

Rozhodnutím hlavného odborníka MZSR v odbore klinická imunológia a alergológia, mim. prof. MUDr. Petra Pružinca, CSc. a jeho poradného zboru, bolo naše školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v odbore klinická imunológia a alergológia určené za špecializované pracovisko pre reprodukčnú imunológiu, ktoré vedie MUDr. Žaneta Dzurillová. V akreditovanom laboratóriu klinickej imunológie (ISO 17025) a ambulancii Medicentrum Dzurilla v Nitre sa venujeme diagnostike a liečbe porúch reprodukcie z imunologických príčin u neplodných párov. Sme tak prvým slovenským pracoviskom s možnosťou komplexného posúdenia a sledovania neplodného páru z pohľadu imunológa. Vychádzame pritom z laboratórnych aj klinických skúseností pracovísk najmä v Českej republike, na ktoré boli doteraz neplodné páry zo Slovenska odkázané. Naše špecializované pracovisko zabezpečuje vo vlastnej réžii a aj v spolupráci s externými partnermi všetky dostupné laboratórne vyšetrenia potrebné na potvrdenie imunologickej príčiny porúch plodnosti u ženy a muža. Nie je teda potrebné kvôli rôznym vyšetreniam absolvovať odbery na viacerých miestach.

V prípade dokázanej imunologickej príčiny je ordinovaná liečba, počas ktorej pacienti naďalej zostávajú v našej starostlivosti. Na základe kontrolných vyšetrení je odporúčaný ďalší postup, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť spontánneho otehotnenia, alebo úspešnosť metodík asistovanej reprodukcie.

Prečo sa Vám oplatí cestovať k nám do Nitry?

Stručná odpoveď znie: Pretože sme na Slovensku najlepší a Vy predsa nechcete vyhadzovať peniaze von oknom na polovičaté riešenie Vášho problému.

Tu je podrobnejšie popísaných 9 dôvodov, prečo absolvovať vyšetrenie reprodukčnej imunity v našom centre:

Ako jediní na Slovensku máme v našom vlastnom laboratóriu dostupné kľúčové vyšetrenie LIF – často je to jediný dôkaz poruchy plodnosti a od júna 2015 sme doplnili aj vyššie spomínané vyšetrenie ASA protilátok v ovulačnom  hliene
Citlivé bunkové vyšetrovacie metodiky (ICC, SpermFlow, prietoková cytometria, LIF) realizujeme na mieste v našom vlastnom laboratóriu, môžete sa teda spoľahnúť na kvalitu výsledkov. Vaša krv nemusí cestovať dlhé hodiny po Slovensku než doputuje na externé pracovisko.
Sme teda jediné pracovisko na Slovensku s naozaj komplexnou ponukou laboratórnych metodík na jednom mieste, v súvislosti s imunologickými parametrami plodnosti nepotrebujete cestovať už nikam inam
Vyšetrujeme neplodný pár, nielen ženu; samostatné vyšetrenie ženy okrem niekoľkých výnimiek nemá zmysel
Laboratórne vyšetrenia sú zhodnotené skúsenou lekárkou, ktorá ich vie interpretovať a urobiť rozhodnutie o ďalšej liečbe
Možnosť predpísania aj podávania liečby a ďalší monitoring jej účinku
Sledovanie pacientok aj počas gravidity, úspešným otehotnením sa naša starostlivosť nekončí
Klinická erudícia nášho personálu
Sme jediné špecializované pracovisko svojho druhu v SR určené hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu

Realizované vyšetrenia u ženy

vyšetrenie bunkovej imunity (LIF) voči trofoblastu, spermiám partnera a cudzím spermiám  (sme jediné pracovisko v SR, ktoré má túto dôležitú metodiku v ponuke)  – často ide jediný patologický nález u neplodného páru, t.j. dôkaz príčiny neplodnosti. Liečba ordinovaná na základe výsledkov tejto  metodiky podľa našich skúseností vedie často k úšpešnému otehotneniu.

základný imunologický profil (krvný obraz + diferenciálny leukogram, parametre špecifickej a nešpecifickej humorálnej imunity)
rozšírená prietoková cytometria (NK bunky vrátane špecifických „maternicových“ uNK buniek a T-regulačných lymfocytov)
detekcia intracelulárnych cytokínov
prítomnosť protilátok v krvi voči spermiám, vaječníkom a zona pellucida
skríning autoprotilátok pri systémovej autoimunite, ochoreniach štítnej žľazy a celiakii
antifosfolipidový syndróm
hladina 25- (OH) vitamínu D

Realizované vyšetrenia u muža

  • kvalita ejakulátu prietokovou cytometriou SpermFlow (počet spermií, leukocytov, vitalita spermií, integrita akrozómu, prítomnosť intraakrozómového proteínu)
  • prítomnosť autoprotilátok naviazaných na spermie v ejakuláte (IgA, IgG)
  • prítomnosť autoprotilátok v seminálnej plazme

Náš repro tím

MUDr. Žaneta Dzurillová

Promovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 2001. Špecializáciu z pediatrie získala v roku 2004 a v roku 2010 atestovala z klinickej imunológie a alergológie. Jej atestačná práca bola zameraná na imunológiu humánnej reprodukcie. Absolvovala pracovné pobyty na českých pracoviskách zameraných na reprodukčnú imunológiu. Najnovšie čerpá skúsenosti aj z rešpektovaných pracovísk v Maďarsku od kolegov, s ktorými nadviazala kontakty v roku 2015. V našom vlastnom laboratóriu rozbehla v spolupráci s Mgr. Holíkovou a Ing. Rudickou najširšiu paletu vyšetrení z oblasti reprodukčnej imunológie v SR. Je členkou Európskej aj Americkej spoločnosti pre reprodukčnú imunológiu a prednáša na odborných podujatiach doma i v zahraničí. Je tiež členkou spoločnej pracovnej skupiny ČSAKI a SSAKI pre reprodukčnú imunológiu, ktorá pripravuje odporúčania pre diagnostiku a liečbu porúch plodnosti z imunologických príčin.

Zdravotná sestra: Marieta Hupková

Cenník

A. Konzultácie
Prvá konzultácia páru 50 Eur
Kontrolná konzultácia po prvom laboratórnom odbere 30 Eur
Odoslanie správy po prvom odbere so zhodnotenými výsledkami a odporučením e-mailom 25 Eur
Každá ďalšia kontrolná konzultácia, alebo odoslanie kontrolnej správy e-mailom 15 Eur
B. Laboratórne vyšetrenia
ŽENA:
Základný imunologický  profil hradený  zdravotnou  poisťovňou
Rozšírená prietoková cytometria hradená  zdravotnou  poisťovňou
Detekcia intracelulárnych cytokínov 50 Eur
Vyšetrenie bunkovej imunity (LIF – viď vyššie) 90 Eur
Prítomnosť protilátok v krvi hradená  zdravotnou  poisťovňou
Skríning autoprotilátok hradená  zdravotnou  poisťovňou
Antifosfolipidový syndróm hradený  zdravotnou  poisťovňou
Hladina 25- (OH) vitamínu D hradená  zdravotnou  poisťovňou
MUŽ:
Kvalita ejakulátu hradená  zdravotnou  poisťovňou
Prítomnosť autoprotilátok
a)  naviazaných na spermie v ejakuláte  (IgA, IgG) 40 Eur
b) v seminálnej plazme (v prípade ťažkej oligozoospermie a azozoospermie) 40 Eur

 

C. Liečba
Kortikosteroidy na lekársky predpis
Intramuskulárne a intravenózne imunoglobulíny na lekársky predpis
Intralipidy (LipoPLus, Intralipid 20%) podľa ceny uvedenej v aktuálnej kategorizácii. (Tieto preparáty nie je možné predpísať na lekársky predpis)
Podanie 1 infúzie intralipidu 15 Eur

Telefón: 0914 212 977

E-mail: repro@dzurilla.com

Web: www.reprodukcnaimunologia.sk

Ordinačné dni:

Utorok  7:00-8:00 odbery    8:00-13:00 ambulancia

Štvrtok 7:00-8:00 odbery    8:00-13:00 ambulancia