Reprodukčná imunológia

Novinky

V našom laboratóriu sme začali vyšetrovať aj prítomnosť protilátok proti spermiám v ovulačnom hliene. Ide o celosvetovo odporúčanú metodiku, ktorú ponúkame ako prvé a jediné pracovisko na Slovensku. Toto vyšetrenie je považované za zlatý štandard v diagnostike ASA a sme hrdí na to, že ho môžeme priniesť aj našim klientkám.

Koncom prázdnin sme tiež spustili vyšetrovanie intracelulárnych cytokínov (ICC) v našom vlastnom laboratóriu. Prečo? Vyšetrenia, kde sa pracuje so živými bunkami sú veľmi citlivé na podmienky skladovania a dopravy vzoriek, inak povedané výsledky vyšetrení môžu byť veľmi negatívne ovplyvnené ešte skôr, ako sa Vaša krv dostane do analyzátora. Preto sme túto metodiku zaviedli v našom vlastnom laboratóriu, kam vzorky putujú len z prvého poschodia na prízemie. Tak je zaručená absolútna spoľahlivosť výsledkov, naše laboratórium navyše podlieha aj externej kontrole kvality a je v nej dlhé roky úspešné. Stanovovanie ICC na našom pracovisku považujeme za ďalší významný krok ku komplexnosti našich služieb v oblasti reprodukčnej imunológie – ponúkame Vám na Slovensku jedinečnú kombináciu vlastnej ambulancie a laboratória.


Neustále pracujeme na zlepšovaní našich služieb, sledujeme najnovšiu odbornú literatúru a uvádzame do praxe nové laboratórne metodiky v prospech našich pacientov. Môžeme tak presnejšie diagnostikovať poruchy plodnosti z imunologických príčin a poskytovať komplexné služby na základe aktuálneho vedeckého poznania. S veľkou radosťou a hrdosťou vám oznamujeme, že po dlhej príprave, testovaní a optimalizácii sme od júna 2018 rozšírili panel laboratórnych vyšetrení u žien o stanovenie miery cytotoxicity NK buniek. Sme prvým a jediným pracoviskom v SR, ktoré takýto parameter ponúka a podľa našich informácii ho vyšetruje len hŕstka pracovísk ČR. Vyšetrenie cytotoxicty NK buniek môže pomôcť odhaliť imunologickú príčinu podieľajúcu sa na poruche plodnosti. Literárne údaje ukazujú, že okrem relatívneho počtu NK buniek v periférnej krvi je vhodné vyšetriť aj ich funkčnú aktivitu. Neindikuje sa plošne, ale rozhoduje o ňom lekár na základe predchádzajúcich výsledkov vyšetrení a hlavne podľa anamnézy odobratej od pacientky pri prvom vyšetrení v našej ambulancii reprodukčnej imunológie. Vzhľadom na uvedené kritériá sa vyšetrenie bude vykonávať 1 až 2x mesačne podľa počtu pacientiek. Vyšetrenie nie je uvedené v katalógu laboratórnych výkonov zdravotných poisťovní a preto bude na plnú úhradu zo strany pacienta, jeho cena je 90 €.


Porozmýšľajte a porovnajte, kto Vám poskytne naozaj KOMPLEXNÚ DIAGNOSTIKU IMUNOLOGICKÝCH PORÚCH PLODNOSTI.

Kedy myslieť na vyšetrenie u nás?

Indikácie na vyšetrenie reprodukčnej imunity:

  1. Páry u ktorých sa nepodarí dosiahnuť graviditu po roku nechráneného pohlavného styku
  2. Ženy po 2 spontánnych potratoch bez ohľadu na vek
  3. Po dvoch a viacerých neúspešných IVF, alebo iných neúspešných metódach asistovanej reprodukcie (IUI, KET)
  4. Páry s autoimunitnými ochoreniami (diabetes mellitus, celiakia, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, ochorenia štítnej žľazy…)
  5. Páry pred kroykonzerváciou spermií alebo vajíčok prevažne z dôvodu onkologickej diagnózy (pred chemoterapiou, ožarovaním, operáciou)

Jediné pracovisko určené hlavným odborníkom MZ SR

Rozhodnutím hlavného odborníka MZSR v odbore klinická imunológia a alergológia, mim. prof. MUDr. Petra Pružinca, CSc. a jeho poradného zboru, bolo naše školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v odbore klinická imunológia a alergológia určené za špecializované pracovisko pre reprodukčnú imunológiu, ktoré vedie MUDr. Žaneta Dzurillová. V akreditovanom laboratóriu klinickej imunológie (ISO 17025) a ambulancii Medicentrum Dzurilla v Nitre sa venujeme diagnostike a liečbe porúch reprodukcie z imunologických príčin u neplodných párov. Sme tak prvým slovenským pracoviskom s možnosťou komplexného posúdenia a sledovania neplodného páru z pohľadu imunológa. Vychádzame pritom z laboratórnych aj klinických skúseností pracovísk najmä v Českej republike, na ktoré boli doteraz neplodné páry zo Slovenska odkázané. Naše špecializované pracovisko zabezpečuje vo vlastnej réžii a aj v spolupráci s externými partnermi všetky dostupné laboratórne vyšetrenia potrebné na potvrdenie imunologickej príčiny porúch plodnosti u ženy a muža. Nie je teda potrebné kvôli rôznym vyšetreniam absolvovať odbery na viacerých miestach.

V prípade dokázanej imunologickej príčiny je ordinovaná liečba, počas ktorej pacienti naďalej zostávajú v našej starostlivosti. Na základe kontrolných vyšetrení je odporúčaný ďalší postup, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť spontánneho otehotnenia, alebo úspešnosť metodík asistovanej reprodukcie.

Prečo sa Vám oplatí cestovať k nám do Nitry?

Stručná odpoveď znie: Pretože sme na Slovensku najlepší a Vy predsa nechcete vyhadzovať peniaze von oknom na polovičaté riešenie Vášho problému.

Tu je podrobnejšie popísaných 9 dôvodov, prečo absolvovať vyšetrenie reprodukčnej imunity v našom centre:

Ako jediní na Slovensku máme v našom vlastnom laboratóriu dostupné kľúčové vyšetrenie LIF – často je to jediný dôkaz poruchy plodnosti a od júna 2015 sme doplnili aj vyššie spomínané vyšetrenie ASA protilátok v ovulačnom  hliene
Citlivé bunkové vyšetrovacie metodiky (ICC, SpermFlow, prietoková cytometria, LIF) realizujeme na mieste v našom vlastnom laboratóriu, môžete sa teda spoľahnúť na kvalitu výsledkov. Vaša krv nemusí cestovať dlhé hodiny po Slovensku než doputuje na externé pracovisko.
Sme teda jediné pracovisko na Slovensku s naozaj komplexnou ponukou laboratórnych metodík na jednom mieste, v súvislosti s imunologickými parametrami plodnosti nepotrebujete cestovať už nikam inam
Vyšetrujeme neplodný pár, nielen ženu; samostatné vyšetrenie ženy okrem niekoľkých výnimiek nemá zmysel
Laboratórne vyšetrenia sú zhodnotené skúsenou lekárkou, ktorá ich vie interpretovať a urobiť rozhodnutie o ďalšej liečbe
Možnosť predpísania aj podávania liečby a ďalší monitoring jej účinku
Sledovanie pacientok aj počas gravidity, úspešným otehotnením sa naša starostlivosť nekončí
Klinická erudícia nášho personálu
Sme jediné špecializované pracovisko svojho druhu v SR určené hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu

Realizované vyšetrenia u ženy

vyšetrenie bunkovej imunity (LIF) voči trofoblastu, spermiám partnera a cudzím spermiám  (sme jediné pracovisko v SR, ktoré má túto dôležitú metodiku v ponuke)  – často ide jediný patologický nález u neplodného páru, t.j. dôkaz príčiny neplodnosti. Liečba ordinovaná na základe výsledkov tejto  metodiky podľa našich skúseností vedie často k úšpešnému otehotneniu.

základný imunologický profil (krvný obraz + diferenciálny leukogram, parametre špecifickej a nešpecifickej humorálnej imunity)
rozšírená prietoková cytometria (NK bunky vrátane špecifických „maternicových“ uNK buniek a T-regulačných lymfocytov)
vyšetrenie cytotoxicity NK buniek
detekcia intracelulárnych cytokínov
prítomnosť protilátok v krvi voči spermiám, vaječníkom a zona pellucida
skríning autoprotilátok pri systémovej autoimunite, ochoreniach štítnej žľazy a celiakii
antifosfolipidový syndróm
hladina 25- (OH) vitamínu D

Realizované vyšetrenia u muža

  • kvalita ejakulátu prietokovou cytometriou SpermFlow (počet spermií, leukocytov, vitalita spermií, integrita akrozómu, prítomnosť intraakrozómového proteínu)
  • prítomnosť autoprotilátok naviazaných na spermie v ejakuláte (IgA, IgG)
  • prítomnosť autoprotilátok v seminálnej plazme

Náš repro tím

MUDr. Žaneta Dzurillová

Promovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 2001. Špecializáciu z pediatrie získala v roku 2004 a v roku 2010 atestovala z klinickej imunológie a alergológie. Jej atestačná práca bola zameraná na imunológiu humánnej reprodukcie. Absolvovala pracovné pobyty na českých pracoviskách zameraných na reprodukčnú imunológiu. Najnovšie čerpá skúsenosti aj z rešpektovaných pracovísk v Maďarsku od kolegov, s ktorými nadviazala kontakty v roku 2015. V našom vlastnom laboratóriu rozbehla v spolupráci s Mgr. Holíkovou a Ing. Rudickou najširšiu paletu vyšetrení z oblasti reprodukčnej imunológie v SR. Je členkou Európskej aj Americkej spoločnosti pre reprodukčnú imunológiu a prednáša na odborných podujatiach doma i v zahraničí. Je tiež členkou spoločnej pracovnej skupiny ČSAKI a SSAKI pre reprodukčnú imunológiu, ktorá pripravuje odporúčania pre diagnostiku a liečbu porúch plodnosti z imunologických príčin.

Zdravotná sestra: Mgr. Marianna Miklová

Cenník

A. Konzultácie
Prvá konzultácia páru 50 Eur
Kontrolná konzultácia po prvom laboratórnom odbere 30 Eur
Odoslanie správy po prvom odbere so zhodnotenými výsledkami a odporučením e-mailom 25 Eur
Každá ďalšia kontrolná konzultácia, alebo odoslanie kontrolnej správy e-mailom 15 Eur
B. Laboratórne vyšetrenia
ŽENA:
Základný imunologický  profil hradený  zdravotnou  poisťovňou
Rozšírená prietoková cytometria hradená  zdravotnou  poisťovňou
Detekcia intracelulárnych cytokínov 60 Eur
Vyšetrenie bunkovej imunity (LIF – viď vyššie) 90 Eur
Cytotoxicita NK buniek 90 Eur
Prítomnosť protilátok v krvi hradená  zdravotnou  poisťovňou
Skríning autoprotilátok hradená  zdravotnou  poisťovňou
Antifosfolipidový syndróm hradený  zdravotnou  poisťovňou
Hladina 25- (OH) vitamínu D hradená  zdravotnou  poisťovňou
MUŽ:
Kvalita ejakulátu hradená  zdravotnou  poisťovňou
Prítomnosť autoprotilátok
a)  naviazaných na spermie v ejakuláte  (IgA, IgG) 40 Eur
b) v seminálnej plazme (v prípade ťažkej oligozoospermie a azozoospermie) 40 Eur

 

C. Liečba
Kortikosteroidy na lekársky predpis
Intramuskulárne a intravenózne imunoglobulíny na lekársky predpis
Intralipidy (LipoPLus, Intralipid 20%) podľa ceny uvedenej v aktuálnej kategorizácii. (Tieto preparáty nie je možné predpísať na lekársky predpis)
Podanie 1 infúzie intralipidu 15 Eur

Telefón: 0914 212 977

E-mail: repro@dzurilla.com

Web: www.reprodukcnaimunologia.sk

Ordinačné dni:

Utorok  7:00-8:00 odbery    8:00-13:00 ambulancia

Štvrtok 7:00-8:00 odbery    8:00-13:00 ambulancia

personal_laboratorium2