Personál očného odd. Sv. Otílie

MUDr. Marcel Bartoš – vedúci lekár, oftalmológ

Po skončení štúdia na Lekárskej fakulte v Bratislave pracoval 10 rokov na Očnej klinike Rooseveltovej FNsP v Banskej Bystrici. Svoje skúsenosti z ambulancie pre ochorenia rohovky využil aj ako menežér očnej tkanivovej banky v Banskej Bystrici. Atestáciu z oftalmológie absolvoval v roku 2010, následne sa špecializoval na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a sklovca. V roku 2015 absolvoval zahraničnú stáž na prestížnej očnej klinike v belgických Antverpách u profesorky dr. Tassignon. Vykonáva operácie sivého zákalu a od roku 2014 sa venuje aj vitreoretinálnej chirurgii.

 

MUDr. Zuzana Bakošová – lekár oddelenia, oftalmológ

Študovala na LFUK v Bratislave, kde promovala v r. 2003. Po skončení štúdia nastúpila na očnú kliniku FN v Nitre. Počas tohto pôsobenia získala skúseností ako lekár lôžkového oddelenia, ale samostatne vykonávala aj mnohé špeciálne diagnostické vyšetrenia – fluoresceínovú angiografiu, ultrasonografiu, vykonávala mikrochirurgické zákroky extrabulbárne a na prednom segmente oka. Od r. 2006 pracovala na očnom oddelení NsP Levice, kde okrem práce pri lôžku a v ambulancii oddelenia, vykonávala naďalej vyšetrenia FAG, laserovú koaguláciu sietnice a mikrochirurgiu oka. Atestáciu z oftalmológie získala v r. 2007. T.č. okrem práce na našom očnom oddelení vedie aj svoju privátnu ambulanciu v Leviciach.

 

MUDr. Hana Bartošová – lekár oddelenia, oftalmológ

Študovala na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde promovala v r. 2007.  Nastúpila na Očnú kliniku FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa venovala komplexnej diagnostike a menežmentu pacienta na rohovkovej, glaukómovej, metabolicko-cievnej aj vitreoretinálnej ambulancii, samostatne vykonávala extraokulárne výkony, získala základy mikrochirurgie oka. V r. 2010 absolvovala mesačnú zahraničnú stáž v Lisabone na očnom inštitúte Dr. Gama Pinto.  V rámci očnej kliniky pôsobila 2 roky na aplikačnom centre, kde sa špecializovala na liečbu pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly a s očnými komplikáciami diabetu. Atestovala v roku 2015. Od novembra 2017 do júla 2019 pôsobila na Očnej JZS v Galante so zameraním na operácie sivého zákalu. Okrem práce na našom pracovisku pôsobí aj na privátnej očnej ambulancii v Seredi.

 

MUDr. Adela Nagy Valeková – lekár oddelenia, oftalmológ

Študovala na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde promovala v roku 2006. Po ukončení štúdia pracovala v medzinárodnej spoločnosti so zameraním na klinický výskum. Podielala sa na príprave a realizácii klinických štúdií v oblasti gastroenterológie a kardiológie. V roku 2008 pracovala ako sekundárny lekár na internom oddelení Nemocnice Beroun v Českej republike. V roku 2009 nastúpila na očnú kliniku Fakultnej nemocnice v Nitre, kde ako sekundárny lekár získala skúsenosti na lôžkovom oddelení i špecializovanej glaukómovej ambulancii. Počas pôsobenia na očnej klinike vykonávala mnohé špecializované diagnostické vyšetrenia, ako gonioskopiu, OCT vyšetrenie, fluoresceínovú angiografiu, ultrasonografiu. Vykonávala laserové zákroky (laserovú iridotomiu a laserovú kapsulotomiu) ako aj mikrochirurgické zákroky extrabulbárne. Od roku 2010 je zaradená do špecializačného štúdia v odbore oftalmológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

 

Bc. Eva Králiková  – vedúca sestra pracoviska

Pracuje od r.1974  do r. 1979 ako sestra interného oddelenia. Od r.1979 pracuje v odbore oftalmológia – 16 rokov vo funkcii vedúcej sestry, najprv očného oddelenia NsP Nitra, potom očnej kliniky FN Nitra.Dva roky praxe na očnej operačnej sále. V r. 2009 ukončila štúdium ošetrovateľstva na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra.

 

Mária Némethová  –  diplomovaná sestra inštrumentárka.

Pracuje od r.1982, od začiatku pôsobenia ako sestra operačných sál. V odbore oftalmológia pracuje od r. 1991 ako sestra na očnej operačnej sále. V r. 1997 absolvovala VOV – odbor operačná sestra. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach sestier a publikuje v odborných časopisoch.

 

Eva Ondrejková – sestra očnej ambulancie

 

Bc. Ľudmila Klučiarová – sestra očnej ambulancie

 

Tatiana Kořinková –  sanitárka

 

Martina Hajková – diplomovaná sestra inštrumentárka

Od r. 1994 pracovala ako sestra pri lôžku na očnom oddelení NsP Levice. V r. 1999 ukončila štúdium všeobecnej diplomovanej sestry. Od r. 2008 sa začala zaškolovať do práce sestry inštrumentárky na operačnom sále, prevažne v očnej chirurgii, krátkodobo aj na traumatológii. V r. 2013 ukončila štúdium diplomovanej sestry inštrumentárky.