Politika kvality

Vyhlásenie manažmentu o politike kvality bolo vydané z  právomoci najvyššie postaveného vedúceho organizácie konateľky spoločnosti Immunoalergológia Dzurilla s.r.o. a je záväzný pre všetkých pracovníkov laboratória, ktorí sa podieľajú na vykonávaní skúšok. Firma sa rozhodla zaviesť systém kvality a v rámci jeho zavedenia bol určený manažér kvality: Ing. Lýdia Rudická.

 

CIELE  POLITIKY KVALITY

Celkovým cieľom laboratória je poskytovať zákazníkom najvyššiu možnú kvalitu a spoľahlivosť v oblasti vykonávania klinicko -imunologických a alergologických skúšobných metód.

Dlhodobé ciele:

 • Zabezpečiť a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v oblasti vykonávania klinicko-imunologických a alergologických skúšok
 • Vzbudenie dôveryhodnosti u našich zákazníkov
 • Poskytovať služby pre čo najširší okruh zákazníkov
 • Vyhovieť v čo najkratšej dobe  a najväčšej možnej miere potrebám zákazníkov rešpektujúc požiadavky normy
 • Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb
 • Rozširovať paletu vyšetrení
 • Zvyšovať rýchlosť poskytovania výsledkov
 • Zlepšovať úroveň poskytovania informácií zákazníkom
 • Zvyšovať úroveň odborného vzdelania pracovníkov laboratória. Sledovať nové poznatky, metódy a trendy v akreditovanej oblasti – zavedenie nových metód, zakúpením prístrojového vybavenia .
 • Zaviesť  a zlepšovať komunikáciu a  získavanie informácií prostredníctvom internetu.Celkové ciele a dlhodobé ciele sú počas preskúmania manažmentom prehodnocované.
POLITIKA  KVALITY

Vytýčené ciele sa budeme snažiť dosiahnuť prostredníctvom jednotlivých strategických krokov:

 • prísnym dodržiavaním a riadením sa zásad správnej laboratórnej praxe a postupovať v súlade s STN EN ISO/ IEC 17025:2005
 • aktívnou účasťou všetkých pracovníkov na dodržiavaní systému kvality
 • pravidelným zúčastňovaním sa na medzilaboratórnom porovnávaní
 • zabezpečením kvalifikovaného personálu pre všetky činnosti v laboratóriu
 • pravidelným overovaním odbornej spôsobilosti personálu a jeho školením
 • poskytovaním odborných informácií, informácií o svojich službách,  zisťovaním požiadaviek zo strany zákazníkov a ich akceptovaním
 • vhodne vybavenými priestormi
 • zabezpečením certifikovaného a vhodného technického vybavenia výberom certifikovaných dodávateľov

Laboratórne pracovisko sa nachádza v Nitre na Fatranskej ulici 5A.


Oblasť pôsobnosti :

vykonávame  nasledovné imunoalergologické vyšetrenia :

 1. Kvantitatívne stanovenie špecifického IgE v sére na analyzátore HYCOR HY-TEC 288 (Biomedica Slovakia s.r.o.)
 2. Imunologická fenotypizácia buniek  periférnej krvi prietokovou cytometriou na prietokovom cytometri BD FACSCalibur (I.T.A. s.r.o.)
  Ako záložný prístroj používame Beckman Coluter EPICS XL-MCL (Beckman Coulter Slov. republika s.r.o.)
 3. Kvantitatívne stanovenie imunoglobulínov IgG, IgA, IgM , IgE,C3, C4, alfa1-antitrypsín (AAT), alfa2-makroglobulín (A2M), CRP, ASLO, RFv sére nefelometrickyna nefelometri Siemens BN ProSpec (Siemens s.r.o.)
V laboratóriu nevykonávame odber krvi.

Pri vykonávaní analýz používame jednorazový materiál.

Zamestnanci organizácie Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. rešpektujú platné predpisy a získali najvyššiu dostupnú odbornú kvalifikáciu v klinickej imunológii a alergológii. Zúčastňujú sa pravidelne na odborných podujatiach nielen doma, ale aj v zahraničí

Pracovníci laboratória sú schopní používať špeciálne metodické postupy na uvedených analyzátoroch.

Denne vykonávame internú kontrolu kvality – pri stanovení na prietokovom cytometri vykonávame denne internú kontrolu kvality použitím pozitívnej bunkovej kontroly, ktorá overuje funkčnú spôsobilosť reagencií a metódy. Zároveň pomocou flurescenčne značených častíc týždenne overujeme aj nastavenie optického a fluidného systému.

Pri nastavení metódy stanovenia špecifického IgE a pri analýze nefelometrických parametrov používame internú kontrolu kvality pri každej analýze (štandardné krivky a kontroly kvality podľa doporučenia danej metódy).

Vykonávame aj externú kontrolu kvality (SEKK, ÖGAI, RIQAS) v pravidelných časových intervaloch. Získavame osvedčenia o účasti a certifikáty len pre tie parametre, pre ktoré je možné získať certifikát kvality

Našim cieľom je zabezpečiť najvyššiu kvalitu vykonávaných špecializovaných laboratórnych vyšetrení z oblasti klinickej imunológie a alergológie, použitím vysokokvalitných certifikovaných prístrojov, ktoré obsluhujú kvalifikovaní pracovníci.