Archív kategorií: Laboratórium klinickej imunológie

Laboratórium klinickej imunológie

Laboratórium je v prevádzke od 01.09.2002 a rozhodnutím MZ SR  ( M/2863 /2002 ) zo dňa 24. júna 2002 bolo zaradené do siete zdravotníckych zariadení SR. Má zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami. Spádová oblasť určená pri vydaní licencie bola stanovená na časť okresu Nitra, okres Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Hlohovec a na základe slobodnej voľby indikujúceho lekára aj iné okresy. Vyšetrenia robíme prevažne pre neštátnych lekárov, ale aj pre nemocnice a iné zdravotnícke subjekty na požiadanie.

Naše laboratórium bolo od roku 2006 ako jedno z prvých v SR akreditované podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005 pre skúšobné laboratóriá. Ako pokročila doba, vznikla medzičasom samostatná norma ISO/IEC 15189: 2012 určená špecificky pre medicínske laboratóriá. Preto sme v roku 2018 podstúpili novú akreditáciu podľa požiadaviek tejto normy.

pdfOsvedčenie o akreditácii laboratória

personal_laboratorium2

To zabezpečuje zákazníkom laboratória istotu, že vyšetrenia sú realizované na špičkovej úrovni, ich výsledky sú reprodukovateľné a podliehajú pravidelnej externej aj internej kontrole kvality.

Politika kvality

Vyhlásenie manažmentu o politike kvality bolo vydané z  právomoci najvyššie postaveného vedúceho organizácie konateľky spoločnosti Immunoalergológia Dzurilla s.r.o. a je záväzný pre všetkých pracovníkov laboratória, ktorí sa podieľajú na vykonávaní skúšok. Firma sa rozhodla zaviesť systém kvality a v rámci jeho zavedenia bol určený manažér kvality: Ing. Lýdia Rudická.

 

CIELE  POLITIKY KVALITY

Celkovým cieľom laboratória je poskytovať zákazníkom najvyššiu možnú kvalitu a spoľahlivosť v oblasti vykonávania klinicko -imunologických a alergologických skúšobných metód.

Dlhodobé ciele:

 • Zabezpečiť a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v oblasti vykonávania klinicko-imunologických a alergologických skúšok
 • Vzbudenie dôveryhodnosti u našich zákazníkov
 • Poskytovať služby pre čo najširší okruh zákazníkov
 • Vyhovieť v čo najkratšej dobe  a najväčšej možnej miere potrebám zákazníkov rešpektujúc požiadavky normy
 • Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb
 • Rozširovať paletu vyšetrení
 • Zvyšovať rýchlosť poskytovania výsledkov
 • Zlepšovať úroveň poskytovania informácií zákazníkom
 • Zvyšovať úroveň odborného vzdelania pracovníkov laboratória. Sledovať nové poznatky, metódy a trendy v akreditovanej oblasti – zavedenie nových metód, zakúpením prístrojového vybavenia .
 • Zaviesť  a zlepšovať komunikáciu a  získavanie informácií prostredníctvom internetu.Celkové ciele a dlhodobé ciele sú počas preskúmania manažmentom prehodnocované.
POLITIKA  KVALITY

Vytýčené ciele sa budeme snažiť dosiahnuť prostredníctvom jednotlivých strategických krokov:

 • prísnym dodržiavaním a riadením sa zásad správnej laboratórnej praxe a postupovať v súlade s STN EN ISO/ IEC 17025:2005
 • aktívnou účasťou všetkých pracovníkov na dodržiavaní systému kvality
 • pravidelným zúčastňovaním sa na medzilaboratórnom porovnávaní
 • zabezpečením kvalifikovaného personálu pre všetky činnosti v laboratóriu
 • pravidelným overovaním odbornej spôsobilosti personálu a jeho školením
 • poskytovaním odborných informácií, informácií o svojich službách,  zisťovaním požiadaviek zo strany zákazníkov a ich akceptovaním
 • vhodne vybavenými priestormi
 • zabezpečením certifikovaného a vhodného technického vybavenia výberom certifikovaných dodávateľov

Laboratórne pracovisko sa nachádza v Nitre na Fatranskej ulici 5A.


Oblasť pôsobnosti :

vykonávame  nasledovné imunoalergologické vyšetrenia :

 1. Kvantitatívne stanovenie špecifického IgE v sére na analyzátore HYCOR HY-TEC 288 (Biomedica Slovakia s.r.o.)
 2. Imunologická fenotypizácia buniek  periférnej krvi prietokovou cytometriou na prietokovom cytometri BD FACSCalibur (I.T.A. s.r.o.)
  Ako záložný prístroj používame Beckman Coluter EPICS XL-MCL (Beckman Coulter Slov. republika s.r.o.)
 3. Kvantitatívne stanovenie imunoglobulínov IgG, IgA, IgM , IgE,C3, C4, alfa1-antitrypsín (AAT), alfa2-makroglobulín (A2M), CRP, ASLO, RFv sére nefelometrickyna nefelometri Siemens BN ProSpec (Siemens s.r.o.)
V laboratóriu nevykonávame odber krvi.

Pri vykonávaní analýz používame jednorazový materiál.

Zamestnanci organizácie Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. rešpektujú platné predpisy a získali najvyššiu dostupnú odbornú kvalifikáciu v klinickej imunológii a alergológii. Zúčastňujú sa pravidelne na odborných podujatiach nielen doma, ale aj v zahraničí

Pracovníci laboratória sú schopní používať špeciálne metodické postupy na uvedených analyzátoroch.

Denne vykonávame internú kontrolu kvality – pri stanovení na prietokovom cytometri vykonávame denne internú kontrolu kvality použitím pozitívnej bunkovej kontroly, ktorá overuje funkčnú spôsobilosť reagencií a metódy. Zároveň pomocou flurescenčne značených častíc týždenne overujeme aj nastavenie optického a fluidného systému.

Pri nastavení metódy stanovenia špecifického IgE a pri analýze nefelometrických parametrov používame internú kontrolu kvality pri každej analýze (štandardné krivky a kontroly kvality podľa doporučenia danej metódy).

Vykonávame aj externú kontrolu kvality (SEKK, ÖGAI, RIQAS) v pravidelných časových intervaloch. Získavame osvedčenia o účasti a certifikáty len pre tie parametre, pre ktoré je možné získať certifikát kvality

Našim cieľom je zabezpečiť najvyššiu kvalitu vykonávaných špecializovaných laboratórnych vyšetrení z oblasti klinickej imunológie a alergológie, použitím vysokokvalitných certifikovaných prístrojov, ktoré obsluhujú kvalifikovaní pracovníci.

Ponuka vyšetrení

Akreditované metódy ( vo výsledkovom liste bez označenia)
1.Kvantitatívne vyšetrenie špecifického IgE v sére na analyzátore HYCOR HY-TEC 288

imunoenzýmové stanovenia inhalačných, potravinových a liekových alergénov  (viď žiadanku na stanovenie špec. IgE)

2. Fenotypizácia buniek periférnej krvi prietokovou cytometriou na BD FACSCaliburvyšetrované parametre – % a absolútny počet jednotlivých parametrov: CD3+, CD3+/CD19+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD3+/HLA-DR+, CD3-/CD16+CD56+a % podiel HLA-DR+v CD3+, HLA-DR+v CD4+, HLA-DR+v CD8+

Na záložnom prístroji Beckman Coulter EPICS XL-MCL vyšetrujeme tie isté parametre s výnimkou % podielu HLA-DR+v CD4+, HLA-DR+v CD8+

3. Kvantitatívne stanovenie imunoglobulínov IgG, IgA, IgM, IgE,C3, C4, alfa1-antitrypsín (AAT), alfa2-makroglobulín (A2M), CRP, ASLO, RFv sére – nefelometricky na Siemens BN ProSpec

4. Vyšetrenia v oblasti reprodukčnej imunológie:

– vyšetrenie bunkovej imunity (LIF) voči trofoblastu, spermiám partnera a cudzím spermiám (sme jediné pracovisko v SR, ktoré má túto dôležitú metodiku v ponuke)

– rozšírená prietoková cytometria (NK bunky vrátane špecifických „maternicových“ uNK buniek a T-regulačných lymfocytov)
– kvalita ejakulátu (počet spermií, leukocytov, vitalita spermií, integrita akrozómu, prítomnosť intraakrozómového proteínu)
– prítomnosť autoprotilátok naviazaných na spermie v ejakuláte (IgA, IgG)
– prítomnosť autoprotilátok v seminálnej plazme

UPOZORNENIE :

Pri vyšetrení špecifického IgE  – maximálny počet špecifít (alergénov) je 10.

Je nutné používať nami priloženú aktualizovanú  žiadanku s presne vyznačeným počtom alergénov.

Pri vyšetrení prietokovej cytometrie vyšetrujeme kompletný panel.

Niekoľko dní pred odberom sa odporúča vynechať lieky  (antihistaminiká, imunomodulanciá a pod.), nakoľko môže dôjsť k skresleniu hodnôt jednotlivých parametrov.

V prípade opravy, označte žiadanky Vašim podpisom, aby nedošlo pri kontrole revíznym lekárom k podozreniu, že sa opravovala v laboratóriu a kvôli správnej laboratórnej praxi v akreditovanom laboratóriu.

Hodnoty neistôt jednotlivých skúšok sú pre zákazníkov k dispozícii v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie.

Naše laboratórium ponúka aj vyšetrenie pre samoplatcov z dôvodu možnosti rýchleho a nelimitovaného vyšetrenia.