Ponuka vyšetrení

Akreditované metódy ( vo výsledkovom liste bez označenia)
1.Kvantitatívne vyšetrenie špecifického IgE v sére na analyzátore HYCOR HY-TEC 288

imunoenzýmové stanovenia inhalačných, potravinových a liekových alergénov  (viď žiadanku na stanovenie špec. IgE)

2. Fenotypizácia buniek periférnej krvi prietokovou cytometriou na BD FACSCaliburvyšetrované parametre – % a absolútny počet jednotlivých parametrov: CD3+, CD3+/CD19+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD3+/HLA-DR+, CD3-/CD16+CD56+a % podiel HLA-DR+v CD3+, HLA-DR+v CD4+, HLA-DR+v CD8+

Na záložnom prístroji Beckman Coulter EPICS XL-MCL vyšetrujeme tie isté parametre s výnimkou % podielu HLA-DR+v CD4+, HLA-DR+v CD8+

3. Kvantitatívne stanovenie imunoglobulínov IgG, IgA, IgM, IgE,C3, C4, alfa1-antitrypsín (AAT), alfa2-makroglobulín (A2M), CRP, ASLO, RFv sére – nefelometricky na Siemens BN ProSpec

4. Vyšetrenia v oblasti reprodukčnej imunológie:

– vyšetrenie bunkovej imunity (LIF) voči trofoblastu, spermiám partnera a cudzím spermiám (sme jediné pracovisko v SR, ktoré má túto dôležitú metodiku v ponuke)

– rozšírená prietoková cytometria (NK bunky vrátane špecifických „maternicových“ uNK buniek a T-regulačných lymfocytov)
– kvalita ejakulátu (počet spermií, leukocytov, vitalita spermií, integrita akrozómu, prítomnosť intraakrozómového proteínu)
– prítomnosť autoprotilátok naviazaných na spermie v ejakuláte (IgA, IgG)
– prítomnosť autoprotilátok v seminálnej plazme

UPOZORNENIE :

Pri vyšetrení špecifického IgE  – maximálny počet špecifít (alergénov) je 10.

Je nutné používať nami priloženú aktualizovanú  žiadanku s presne vyznačeným počtom alergénov.

Pri vyšetrení prietokovej cytometrie vyšetrujeme kompletný panel.

Niekoľko dní pred odberom sa odporúča vynechať lieky  (antihistaminiká, imunomodulanciá a pod.), nakoľko môže dôjsť k skresleniu hodnôt jednotlivých parametrov.

V prípade opravy, označte žiadanky Vašim podpisom, aby nedošlo pri kontrole revíznym lekárom k podozreniu, že sa opravovala v laboratóriu a kvôli správnej laboratórnej praxi v akreditovanom laboratóriu.

Hodnoty neistôt jednotlivých skúšok sú pre zákazníkov k dispozícii v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie.

Naše laboratórium ponúka aj vyšetrenie pre samoplatcov z dôvodu možnosti rýchleho a nelimitovaného vyšetrenia.