Archív kategorií: Očné odd. sv. Otílie

Očné oddelenie sv. Otílie je pracovisko jednodňovej očnej chirurgie s očnou ambulanciou.

Cieľom pracoviska je poskytnúť pacientom účinnú a efektívnu oftalmologickú starostlivosť v nových moderných a prívetivých priestoroch, bez nutnosti hospitalizácie. Moderný operačný sál je vybavený najkvalitnejším vzduchotechnickým zariadením zaručujúcim sterilitu prostredia, v ktorom sa vykonávajú operácie. Moderné prístrojové vybavenie operačného sálu i ambulancie dovoľujú vykonať kvalitnú diagnostiku, predoperačnú prípravu, operácie i pooperačné doliečenie pacientov. Personálne obsadenie pracoviska ponúka vysokú profesionalitu a odbornosť, dlhoročné skúsenosti a prax spojené s vľúdnym a pozitívnym prístupom k pacientom.

Operácie šedého zákalu sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, bez doplatku pacienta. Sme jediné pracovisko v Nitrianskom kraji a jedno z mála na Slovensku, kde sa pri operácii šedého zákalu implantujú nadštandardné šošovky, ktoré upravujú aj očné chyby a často zbavia pacienta okuliarov. Doplatok za špeciálnu šošovku si na základe slobodného rozhodnutia hradí pacient. Výška doplatku sa riadi aktuálnym Vestníkom Ministerstva zdravotníctva SR.
V počte týchto špeciálnych operácii kde sa okrem odstránenia šedého zákalu môžete súčasne zbaviť aj okuliarov je naše pracovisko v rámci SR na 3.- 4.mieste.

Vzhľadom na zameranie pracoviska prevažne na operatívu sa pacienti na ambulantné vyšetrenie musia objednať telefonicky vopred.

Telefonické objednávanie pacientov medzi 13:30 – 15:00 každý pracovný deň, tel. 037 7930 269
Objednávanie pacientov medzi 13:30 – 15:00 každý pracovný deň.

Zdravotné poisťovne

ROZSAH AMBULANTNEJ ČINNOSTI PRE JEDNOTLIVÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Od 1.9.2010 zmluva so VŠZP

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť.

 


 

Od 1.10.2010 zmluva so ZP Dôvera

dovera_logo

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť.

.


Od 1.10.2010 zmluva so ZP Union

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť

Personál očného odd. Sv. Otílie

MUDr. Marcel Bartoš – vedúci lekár, oftalmológ

Po skončení štúdia na Lekárskej fakulte v Bratislave pracoval 10 rokov na Očnej klinike Rooseveltovej FNsP v Banskej Bystrici. Svoje skúsenosti z ambulancie pre ochorenia rohovky využil aj ako menežér očnej tkanivovej banky v Banskej Bystrici. Atestáciu z oftalmológie absolvoval v roku 2010, následne sa špecializoval na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a sklovca. V roku 2015 absolvoval zahraničnú stáž na prestížnej očnej klinike v belgických Antverpách u profesorky dr. Tassignon. Vykonáva operácie sivého zákalu a od roku 2014 sa venuje aj vitreoretinálnej chirurgii.

 

MUDr. Zuzana Bakošová – lekár oddelenia, oftalmológ

Študovala na LFUK v Bratislave, kde promovala v r. 2003. Po skončení štúdia nastúpila na očnú kliniku FN v Nitre. Počas tohto pôsobenia získala skúseností ako lekár lôžkového oddelenia, ale samostatne vykonávala aj mnohé špeciálne diagnostické vyšetrenia – fluoresceínovú angiografiu, ultrasonografiu, vykonávala mikrochirurgické zákroky extrabulbárne a na prednom segmente oka. Od r. 2006 pracovala na očnom oddelení NsP Levice, kde okrem práce pri lôžku a v ambulancii oddelenia, vykonávala naďalej vyšetrenia FAG, laserovú koaguláciu sietnice a mikrochirurgiu oka. Atestáciu z oftalmológie získala v r. 2007. T.č. okrem práce na našom očnom oddelení vedie aj svoju privátnu ambulanciu v Leviciach.

 

MUDr. Hana Bartošová – lekár oddelenia, oftalmológ

Študovala na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde promovala v r. 2007.  Nastúpila na Očnú kliniku FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa venovala komplexnej diagnostike a menežmentu pacienta na rohovkovej, glaukómovej, metabolicko-cievnej aj vitreoretinálnej ambulancii, samostatne vykonávala extraokulárne výkony, získala základy mikrochirurgie oka. V r. 2010 absolvovala mesačnú zahraničnú stáž v Lisabone na očnom inštitúte Dr. Gama Pinto.  V rámci očnej kliniky pôsobila 2 roky na aplikačnom centre, kde sa špecializovala na liečbu pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly a s očnými komplikáciami diabetu. Atestovala v roku 2015. Od novembra 2017 do júla 2019 pôsobila na Očnej JZS v Galante so zameraním na operácie sivého zákalu. Okrem práce na našom pracovisku pôsobí aj na privátnej očnej ambulancii v Seredi.

 

 

Bc. Eva Králiková  – vedúca sestra pracoviska

Pracuje od r.1974  do r. 1979 ako sestra interného oddelenia. Od r.1979 pracuje v odbore oftalmológia – 16 rokov vo funkcii vedúcej sestry, najprv očného oddelenia NsP Nitra, potom očnej kliniky FN Nitra.Dva roky praxe na očnej operačnej sále. V r. 2009 ukončila štúdium ošetrovateľstva na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra.

 

Mária Némethová  –  diplomovaná sestra inštrumentárka.

Pracuje od r.1982, od začiatku pôsobenia ako sestra operačných sál. V odbore oftalmológia pracuje od r. 1991 ako sestra na očnej operačnej sále. V r. 1997 absolvovala VOV – odbor operačná sestra. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach sestier a publikuje v odborných časopisoch.

 

Eva Ondrejková – sestra očnej ambulancie

 

Bc. Ľudmila Klučiarová – sestra očnej ambulancie

 

Gabriela Krupová – zdravotná sestra

 

Martina Hajková – diplomovaná sestra inštrumentárka

Od r. 1994 pracovala ako sestra pri lôžku na očnom oddelení NsP Levice. V r. 1999 ukončila štúdium všeobecnej diplomovanej sestry. Od r. 2008 sa začala zaškolovať do práce sestry inštrumentárky na operačnom sále, prevažne v očnej chirurgii, krátkodobo aj na traumatológii. V r. 2013 ukončila štúdium diplomovanej sestry inštrumentárky.